SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
CONTRACTE SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS ABANDONATS