POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Mancomunitat de la Ribera Baixa té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de dades personals, tant dels seus usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels mateixos empleats públics al seu servici.

Es per això que aquesta entintat manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que resulte necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà al que disposa la Llei  Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades personals que puguen ser subministrades pels interessats a través d’aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les que s’estableisquen en el departament corresponent per al qual s’utilitzen aquestes, ni comunicades a tercers excepte en aquells casos en els quals el departament prèviament ho comunique a l’usuari i aquest expresse el seu consentiment.

Les dades de caràcter personal podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Mancomunitat de la Ribera Baixa, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Article 5. Deure de confidencialitat.

1. Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguen en qualsevol fase d'aquest estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679.

2. L'obligació general assenyalada en l'apartat anterior serà complementària dels deures de secret professional de conformitat amb la seua normativa aplicable.

3. Les obligacions establides en els apartats anteriors es mantindran encara que haguera finalitzat la relació de l'obligat amb el responsable o encarregat del tractament.

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA

 

Adreça: Avda. José Maiques, s/n

46410- Sueca

 

Telèfon: 96 171 70 07