JOVENTUT

L’ Estratègia Valenciana de Joventut aposta per un desplegament local de les polítiques de joventut, entenent que els efectes reals i constatables sobre les condicions de vida i sobre la capacitat de les persones joves de desplegar els seus mateixos projectes i interessos s’aconsegueixen només des del treball de proximitat i en relació directa amb elles i ells. 

 

Igualment es concreta la implicació de les entitats locals i s’estableix els nous instruments al servei de dita planificació. Hi destaca la creació d’un sistema de xarxes, en especial, la Xarxa Jove, que permetrà unir els recursos i el treball de les persones professionals que treballen amb joventut.

 

És clar, per tant, incrementar la capacitat real d’intervenció dels municipis, dotar-los dels recursos humans necessaris per a fer possible una interlocució estable i continuada, espais de trobada, acollida i dinamització, serveis d’acompanyament en àmbits com l’ocupació, l’educació o la salut i programes de dinamització, i programes de promoció de la participació, la creativitat, la defensa dels drets i els aprenentatges no formals.

 

 

PROFESSIONAL TÈCNIC DE JOVENTUT

 

Aquest/a figura professional de joventut se li adjudiquen següents funcions:

 

  • Facilitar el contacte i la coordinació entre les persones responsables de les regidories en matèria de joventut i el personal tècnic de joventut de l’àrea geogràfica, per a la creació de xarxes o impulsar el funcionament de les ja existents.

 

  • Informar i assessorar a les persones responsables de les regidories competents en matèria de joventut i al personal tècnic, sobre les activitats, recursos, serveis, programes i convocatòries de la Generalitat que poden ser d’interès per a les persones joves.

 

  • Recolzar al personal tècnic dels municipis que formen part de l’entitat en el disseny, elaboració i avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d’activitats d’oci educatiu per a joves.

 

  • Recolzar el treball dels diferents serveis de la Generalitat en l’àrea geogràfica, en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l’objectiu d’aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori.

 

  • Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de l’àrea geogràfica i recolzar les activitats conjuntes que s’organitzen.

 

  • Oferir informació, assessorament i recolzament per a fomentar la participació més activa de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d’associacions juvenils, la realització d’activitats de voluntariat, foros joves o qualsevol altra forma de participació.

 

  • Recopilar informació sobre recursos i activitats d’interès per a joves en les àrees geogràfiques d’actuació e incorporar-los als directius i xarxes socials que es determinen.

 

  • Informar directament a les persones joves que no tinguen accés a serveis d’informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc.

 

  • Qualsevol altra que tinga com a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

 

 

A l’últim títol de la llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, es defineixen els recursos i serveis per a la joventut entre els quals cal destacar la promoció de l’educació no formal, mitjançant la creació de la Xarxa Valenciana de l’Oci Educatiu, una de les principals apostes d’aquesta norma.