EQUIP SOCIAL BASE (ESB)

L’equip de serveis socials d’atenció primària bàsica conforma unitats de treball social ubicades als Ajuntaments de cada municipi amb seu en la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

 

Els municipis que formen la zona d’actuació són: Albalat de la Ribera, Corbera, Favara, Polinyà de Xúquer, Riola, Llaurí, Fortaleny i Benicull de Xúquer.

 

L’equip està format per les següents figures professionals: treballadores socials, educadora social, psicòloga, assessora jurídica, amb el suport d’auxiliars administratives i auxiliars d’ajuda a domicili.

 

Unitats de treball social a les que poden dirigir-se totes les persones residents als municipis citats, davant qualsevol problema o necessitat de caràcter social. Seran ateses per la treballadora social, tècnica de referència, que els informaran, orientaran sobre els seus drets i recursos adequats per a la resolució de les seues necessitats i, si el cas ho requereix, l’equip treballarà amb elles per a la superació de les seues dificultats.

 

 

PROGRAMES I SERVEIS

 

 1. SERVEI D’ACOLLIDA I ATENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE NECESSITAT SOCIAL.

Dirigit a tota la població per a informar-la, orientar-la i assessorar-la dels seus drets i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats. Es requereix sol·licitar cita prèvia.

 

 1. SERVEI D’INCLUSIÓ SOCIAL.

Consisteix en la prevenció, diagnòstic, intervenció i seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o unitats de convivència, i fomentar la seua participació en el procés d’inclusió social.

El que es pretén és la intervenció amb persones en risc o situació d’exclusió social que, per les seues carències, no tenen l’oportunitat d’accedir als sistemes normalitzats establerts.

Cal destacar:

 • La Renda Valenciana d’Inclusió, en les seues modalitats.
 • Les Prestacions Econòmiques Individualitzades d’Emergència Social en les següents modalitats:
 • Despeses imprescindibles per a ús d’habitatge habitual.
 • Despeses excepcionals en què es donen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interès per a atenció de persones amb important problemàtica.
 • Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.
 • Desplaçaments sempre que es justifique la necessitat de transport per cobrir un tractament mèdic urgent o per a la realització d’accions que milloren l’ocupabilitat de les persones aturades.
 • Despeses destinades a pal·liar la pobresa energètica.
 • Les Prestacions Econòmiques Individualitzades per a la Millora de l’Autonomia de Persones Majors.

 

 1. PROGRAMA DE COOPERACIÓ SOCIAL.

Són ajudes econòmiques a entitats d’interés social i sense ànim de lucre, per a la realització de programes d’intervenció destinats a atendre la problemàtica social de col·lectius afectats per la desigualtat, la marginació, la pobresa i exclusió social.

 

 1. SERVEI DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ FAMILIAR O DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA.

Inclou la prevenció i avaluació de les situacions de risc així com el diagnòstic social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i adolescència, persones majors i altres persones necessitades d’especial protecció familiar.

Destacar l’atenció psicosocial i socioeducativa amb intervencions de caràcter interdisciplinari i integral en les que es desenvolupen actuacions d’informació, atenció psicològica, seguiment, suport educatiu i social a la persona família o unitat de convivència.

 

 1. SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA

Comprén la prevenció, diagnòstic i intervenció en situacions de diversitat funcional o dependència fomentant les relacions de convivència durant tot el cicle vital de les persones.

 

 1. SERVEI D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Consisteix en la prevenció, intervenció i promoció de la convivència als municipis mitjançant la intervenció comunitària, cap a la consecució d’afavorir i millorar les condicions socials de tota la població.

 

 1. SERVEI D’ASSESSORIA TÈCNICA I JURÍDICA

Pretén l’adequada protecció i exercici dels drets socials de les persones.

 

 1. SERVEIS DOMICILIARIS

Es componen de:

 • Servei d’ajuda a domicili. És un servei d’atenció personal, domèstica, de suport psicosocial i familiar, i de relacions amb l’entorn, prestat al domicili de les persones beneficiàries i realitzat per auxiliars del servei.
 • Servei de teleassistència. Sistema de comunicació instal·lat per la línia telefònica mitjançant el qual la persona beneficiària pot contactar amb un centre d’atenció, que funciona les 24 hores. Atén a persones majors i/o en situació de dependència.
 • Programa “Menjar a casa”. Programa d’atenció domiciliaria, que consisteix en l’entrega diària (de dilluns a divendres, excepte els festius nacionals i autonòmics) d’un menú complet adaptat a les necessitats nutritives de cada persona beneficiaria, segons informe mèdic.

 

CONTACTE

Telèfon: 96 171 70 07